Навигација

Упис

Министарство просвете Републике Србије креирало је портал ”Моја средња школа” на ком се могу пронаћи детаљне информације о упису ученика у први разред средње школе у школској 2023/2024. години. Реч је о упису у средње школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Термини завршних испита за ученике основних школа

У школској 2022/2023. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 21, 22. и 23. jуна 2023. године, док одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих, завршни испит полажу 21. јуна 2023. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. Ученици осмог разреда се најкасније до 30. децембра изјашњавају писаним путем у школи или електронски на овом порталу у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Бодовање

Након објављивања коначних резултата завршног испита, сваки кандидат за упис у средњу школу може израчунати колико бодова је остварио. Максималан број бодова је 100 и добија се на основу успеха у основној школи и резултата завршног испита. Уз то, вреднују се и резултати постигнути на републичким и међународним такмичењима из Календара такмичења и смотри ученика основних школа, остварени у осмом разреду, или у седмом разреду (у изузетним случајевима).

Бодовање на основу успеха из основне школе врши се према следећем обрасцу:

 

Успех из VI разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VIII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 60

 

Ученик може да оствари највише 14 бодова на задацима из српског, односно матерњег језика, највише 14 бодова на задацима из математике и укупно највише 12 бодова на задацима из природних и друштвених наука: биологија, географија, историја, физика и хемија.

Упис кандидата који полажу пријемни испит

Специјализовани образовни профили је општи назив за све образовне профиле за чији упис је потребно испуњење додатних услова, односно полагање пријемних испита ради провере изузетних, односно посебних способности и склоности.

Специјализовани профили су:

  • уметнички профили и школе за таленте (музичке, балетске и уметничке школе ликовне области)
  • профили за ученике са посебним способностима (зa филолошке науке, за спорт, зa математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, историју и географију, за сценску и аудио-визуелну уметност)
  • образовне профиле у којима се део наставе остварује на страном језику

Изводи из правилника са детаљним описом пријемног испита ће ускоро бити истакнути на порталу ”Моја средња школа за све специјализоване профиле.

Пријемни испити се полажу пре завршног испита, у периоду од 12. дo 21. 05. 2023. године, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.
Да би кандидат приступио полагању пријемног испита, потребно је да попуни одговарајућу пријаву зa полагање пријемног испита. Пријава се врши у периоду дефинисаном календаром на порталу ”Моја средња школа” или непосредно у средњој школи у којој се полаже пријемни испит или у матичној основној школи.

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Више информација

Ближи услови уписа наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе (у изради) и у Правилнику о упису ученика у средњу школу.