Navigacija

Upis

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije kreiralo je portal ”Moja srednja škola” na kom se mogu pronaći detaljne informacije o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2021/2022. godini. Reč je o upisu u srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Termini završnih ispita za učenike osnovnih škola

Završni ispiti za učenike osnovnih škola realizovaće se u matičnim osnovnim školama učenika (učenik polaže završni ispit u školi u kojoj je završio osmi razred). Ispiti će se održati od 23. do 25. juna 2021. godine, i to: 

  • test iz srpskog (maternjeg) jezika – 23. juna od 9 do 11 časova
  • test iz matematike – 24. juna od 9 do 11 časova
  • kombinovani test – 25. juna od 9 do 11 časova

Privremeni rezultati završnih ispita u osnovnim školama očekuju se 27. juna do 10 časova, u kojima je istog dana u periodu od 10 do 16 časova predviđen prijem i rešavanje eventualnih žalbi (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi). Prijem i rešavanje žalbi za drugostepenu komisiju elektronskim putem moguć je od 28. juna od 15 časova do 29. juna u 16 časova, dok se prigovori neposredno u osnovnoj školi mogu predati 29. juna od 8 do 16 časova.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 2. jula 2021. godine do 8 časova.

Bodovanje

Nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svaki kandidat za upis u srednju školu može izračunati koliko bodova je ostvario. Maksimalan broj bodova je 100 i dobija se na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata završnog ispita. Uz to, vrednuju se i rezultati postignuti na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola, ostvareni u osmom razredu, ili u sedmom razredu (u izuzetnim slučajevima).

Bodovanje na osnovu uspeha iz osnovne škole vrši se prema sledećem obrascu:

 

Uspeh iz VI razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VIII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 60

 

Sva tri završna testa (srpskog/maternjeg jezika, matematike i kombinovani test) boduju se sa po najviše 10 bodova. Na osnovu uspeha na završnom ispitu, učenik može da osvoji najviše 40 bodova, a konačan broj bodova izračunava se na sledeći način: 

  • broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale,
  • broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale.

 

Uspeh na testu iz maternjeg jezika (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na testu iz matematike (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na kombinovanom testu (maks. 10)

h13

/10

Maks. 14

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 40

 Primer: Ako učenik na testu iz jezika ima 7,5 bodova, iz matematike 8, a na kombinovanom testu 7 bodova, konačan broj bodova je 29,95 ((7,5x13)/10 + (8x13)/10 + (7x14)/10 = 9,75+10,4+9,8 = 29,95).

Za upis u gimnaziju ili četvorogodišnju stručnu školu neophodno je da učenik ostvari ukupno najmanje 50 bodova, od mogućih 100.

Redosled i datumi upisa u srednju školu

Nakon objave rezultata završnih ispita, učenici će od 26. juna od 8 časova do 3. jula u ponoć popunjavati liste želja elektronskim putem. Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka će biti moguć 3. i 4. jula od 8 do 15 časova.

Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama desiće se 11. jula do 8 časova.

Napomena: Ovi datumi se mogu razlikovati za učenike koji žele da upišu školu/odeljenje za koje se polaže prijemni ispit. Više informacija dostupno je u kalendaru na portalu ”Moja srednja škola”.

Upis kandidata koji polažu prijemni ispit

Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:

  • umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti;
  • odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, matematiku, sport, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, geografiju i istoriju, scensku i audio-vizuelnu umetnost);
  • školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku.

Prijemni ispiti su se polagali u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo u periodu od 7. do 16. maja, dok je uvid u rezultate prvi put omogućen onlajn, preko portala „Moja srednja škola”. Rezultati su bili objavljeni u periodu od 10. do 18. maja, dok je u istom periodu bilo moguće podneti žalbu. Konačni rezulatati prijemnih ispita bili su dostupni 19. maja u 8 časova. Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil. Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Više informacija

Bliži uslovi upisa navedeni su u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole i u Pravilniku o upisu učenika u srednju školu.