Navigacija

Upis

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konkurs za upis u srednju školu za 2019/2020. godinu.

Termini završnih ispita za učenike osnovnih škola

Prijavljivanje kandidata vrši se u matičnim osnovnim školama od 27. maja do 7. juna.

Završni ispiti za učenike osnovnih škola realizovaće se u matičnim osnovnim školama učenika (učenik polaže završni ispit u školi u kojoj je završio osmi razred). Ispiti će se održati od 18. do 20. juna 2019. godine, i to: 

  • test iz srpskog (maternjeg) jezika – 17. juna od 9 do 11 časova
  • test iz matematike – 18. juna od 9 do 11 časova
  • kombinovani test – 19. juna od 9 do 11 časova

Preliminarni rezultati završnih ispita očekuju se 21. juna, nakon čega slede dani za žalbe školskoj i okružnoj komisiji.

Konačni rezultati završnog ispita biće poznati 27. juna 2019.

Bodovanje

Nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svaki kandidat za upis u srednju školu može izračunati koliko bodova je ostvario. Maksimalan broj bodova je 100 i dobija se na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata završnog ispita.

  • Bodovanje na osnovu uspeha iz osnovne škole vrši se prema sledećem obrascu:

Uspeh iz VI razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VIII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 60

 

  • Sva tri završna testa (srpskog/maternjeg jezika, matematike i kombinovani test) boduju se sa po najviše 10 bodova. Na osnovu uspeha na završnom ispitu, učenik može da osvoji najviše 40 bodova, a konačan broj bodova izračunava se na sledeći način: 
    • broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale,
    • broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale.

Uspeh na testu iz maternjeg jezika (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na testu iz matematike (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na kombinovanom testu (maks. 10)

h13

/10

Maks. 14

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 40

 Primer: Ako učenik na testu iz jezika ima 7,5 bodova, iz matematike 8, a na kombinovanom testu 7 bodova, konačan broj bodova je 29,95 ((7,5x13)/10 + (8x13)/10 + (7x14)/10 = 9,75+10,4+9,8 = 29,95).

 

Za upis u gimnaziju ili četvorogodišnju stručnu školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova, od ukupnih 100.

Redosled i datumi upisa u srednju školu

Nakon objave rezultata završnih ispita, učenici će 28. i 29. juna od 8 do 15 časova popunjavati liste željenih škola odnosno obrazovnih profila.

Na osnovu želja i ostvarenog broja bodova, učenici će do 7. jula biti raspoređeni po srednjim školama/obrazovnim profilima.

Prvi upisni krug učenika u srednje škole obaviće se 8. i 9. jula 2019. godine od 8 do 15 časova, a drugi 12. jula 2019. godine od 8 do 15 časova.

Napomena: Ovi datumi se mogu razlikovati za učenike koji žele da upišu školu/odeljenje za koje se polaže prijemni ispit.

Više informacija

Bliži uslovi upisa navedeni su u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole, koji se može kupiti u knjižarama u izdanju Prosvetnog pregleda ili preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.