Navigacija

Upis

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konkurs za upis učenika u srednje škole za 2020/2021. godinu.

Termini završnih ispita za učenike osnovnih škola

Prijavljivanje kandidata vrši se u matičnim osnovnim školama od 25. maja do 6. juna.

Završni ispiti za učenike osnovnih škola realizovaće se u matičnim osnovnim školama učenika (učenik polaže završni ispit u školi u kojoj je završio osmi razred). Ispiti će se održati od 17. do 19. juna 2020. godine, i to: 

 • test iz srpskog (maternjeg) jezika – 17. juna od 9 do 11 časova
 • test iz matematike – 18. juna od 9 do 11 časova
 • kombinovani test – 19. juna od 9 do 11 časova

Privremeni rezultati završnih ispita u osnovnim školama očekuju se 23. juna do 8 časova, u kojima je istog dana u periodu od 8 do 15 časova predviđen prijem i rešavanje eventualnih žalbi. Prijem i rešavanje žalbi u okružnim komisijama moguć je 24. juna od 8 do 16 časova.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni do 28. juna 2020. godine u 8 časova.

Bodovanje

Nakon objavljivanja konačnih rezultata završnog ispita, svaki kandidat za upis u srednju školu može izračunati koliko bodova je ostvario. Maksimalan broj bodova je 100 i dobija se na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata završnog ispita. Uz to, vrednuju se i rezultati postignuti na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz Kalendara takmičenja i smotri učenika osnovnih škola, ostvareni u osmom razredu, ili u sedmom razredu (u izuzetnim slučajevima).

 • Bodovanje na osnovu uspeha iz osnovne škole vrši se prema sledećem obrascu:

Uspeh iz VI razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Uspeh iz VIII razreda (maks. 5,00)

h4

Maks. 20

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 60

 

 • Sva tri završna testa (srpskog/maternjeg jezika, matematike i kombinovani test) boduju se sa po najviše 10 bodova. Na osnovu uspeha na završnom ispitu, učenik može da osvoji najviše 40 bodova, a konačan broj bodova izračunava se na sledeći način: 
  • broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale,
  • broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale.

Uspeh na testu iz maternjeg jezika (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na testu iz matematike (maks. 10)

h13

/10

Maks. 13

Uspeh na kombinovanom testu (maks. 10)

h13

/10

Maks. 14

Ukupno (zaokružiti na dve decimale)

Maks. 40

 Primer: Ako učenik na testu iz jezika ima 7,5 bodova, iz matematike 8, a na kombinovanom testu 7 bodova, konačan broj bodova je 29,95 ((7,5x13)/10 + (8x13)/10 + (7x14)/10 = 9,75+10,4+9,8 = 29,95).

 

Za upis u gimnaziju ili četvorogodišnju stručnu školu neophodno je da učenik ostvari ukupno najmanje 50 bodova, od mogućih 100.

Redosled i datumi upisa u srednju školu

Nakon objave rezultata završnih ispita, učenici će 29. i 30. juna od 8 do 15 časova popunjavati liste željenih škola odnosno obrazovnih profila.

Na osnovu želja i ostvarenog broja bodova, učenici će do 7. jula biti raspoređeni po srednjim školama/obrazovnim profilima.

Prvi upisni krug učenika u srednje škole obaviće se 8. i 9. jula 2020. godine od 8 do 15 časova, a drugi 11. jula 2020. godine od 8 do 15 časova.

Napomena: Ovi datumi se mogu razlikovati za učenike koji žele da upišu školu/odeljenje za koje se polaže prijemni ispit.

Upis kandidata koji polažu prijemni ispit

Prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu kandidati koji se upisuju u:

 • umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti,

 • odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, matematiku, sport, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, geografiju i istoriju, scensku i audio-vizuelnu umetnost),
 • školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku,
 • školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji).

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo u periodu od 7 do 14. juna. Detaljnije informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita kandidati će moći da dobiju u odgovarajućoj srednjoj školi i na internet stranici Ministarstva. Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil. Kandidati koji su položili prijemni ispit rangiraju se prema ukupnom broju bodova koje imaju po svim osnovama koje se vrednuju za upis u odgovarajuću srednju školu, odnosno obrazovni profil.

Više informacija

Bliži uslovi upisa navedeni su u Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole, koji se može kupiti u knjižarama u izdanju Prosvetnog pregleda ili preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.