Navigacija

Erazmus Mundus master programi

Jedinstveni i specifični, ovi programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome.

Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.

 

Kako izgleda studiranje na jednom zajedničkom master programu?

Master programi najčešće traju dve godine i izvode se na najmanje dve, a obično tri različite institucije koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna i koordinator. To za studente praktično znači promenu države i univerziteta najmanje jednom tokom trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu.

Konzorcijum podrazumeva skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju.

Institucija-koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma poverene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma. Tako će u fazi prijave koordinator biti taj kome će se slati prijave za Erazmus+ stipendije.

 

Kakva je stipendija i šta je njome obuhvaćeno?

Stipendija za zajedničke master programe uključuje mesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija u visini od 1.000 evra, naknadu za troškove prevoza i preseljenja, plaćenu školarinu (iznos školarine se direktno uplaćuje institucijama koje učestvuju u izvođenju studijskog programa) i zdravstveno osiguranje tokom studija.

 

Šta podrazumeva dvostruka, a šta višestruka ili zajednička diploma koja se stiče nakon ovakvog master programa?

Dvostruka/višestruka ili zajednička diploma jeste diploma koju student dobija po završetku studijskog programa. Zajedničku diplomu izdaju najmanje dve visokoškolske ustanove na jednom obrascu.

Pravila programa podrazumevaju da student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira na najmanje dve institucije, što znači da će po završetku studija dobiti najmanje dvostruku diplomu, a ako je studirao na više od dve institucije – višestruku diplomu.

Razlika između zajedničke i dvostruke/višestruke diplome je ta što je zajednička diploma jedna diploma, potpisana od svih visokoškolskih institucija na kojima je student studirao u okviru zajedničkog programa, a u slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka institucija studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge visokoškolske institucije u konzorcijumu.

 

Uslovi za prijavu

Za stipendiju se mogu prijaviti državljani Republike Srbije koji u poslednjih pet godina (računajući do dana prijavljivanja za stipendiju) nisu živeli ili boravili u nekoj od zemalja Evropske unije na školovanju ili praksi duže od 12 meseci. Uz to, potrebno je da je student završio ili da završava odgovarajuće osnovne studije i da ima najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, ali je to uvek naznačeno na sajtu datog master programa.

 

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

 1. Na spisku od preko 100 programa iz različitih oblasti pronađi one koje tebe zanimaju.
  Spisak je dostupan na sajtu Izvršne agencije (EACEA). Dati su kratak opis svakog programa, podaci o kontakt osobi i sajt na kome je moguće pronaći sve informacije o konkretnom programu, načinu konkurisanja i rokovima,kao i ostale bitne informacije.
 2. Na sajtu svakog pojedinačnog programa proveri sve informacije o programu, potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje.
 3. Ukoliko imaš konkretnih nedoumica ili tvoj slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan u konkursu, slobodno se imejlom obrati kontakt osobi sa institucije koja je koordinator.
  Njegove kontakt podatke možeš pronaći u pdf dokumentu sa osnovnim informacijama o programu na listi svih programa sa sajta Izvršne agencije ili u delu sa kontakt informacijama na sajtu samog programa.
 4. Prijavi se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije.
  Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, s tim što je u određenim slučajevima neophodno dostaviti određena dokumenta poštom.

 

Konkursni rokovi

Svaki program sa liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je proveriti na sajtu samog programa. Za većinu pojedinačnih programa rokovi uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru ili januaru.

 

Kako se dodeljuju stipendije?

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erazmus Mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija, na osnovu rang lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program, a da pritom ne dobije i Erazmus+ stipendiju.

Svaki student se može prijaviti na najviše tri takva programa u jednom konkursnom roku, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje prvom sledećem najbolje rangiranom kandidatu sa rezervne liste.

 

Važne napomene

 • Od studenta se može tražiti i objašnjenje dokumenata koje prilaže – na primer, ako student nije studirao prema bolonjskom sistemu, od njega se može tražiti da priloži dokument koji pokazuje koliko ESPB poena vredi njegova diploma. Takav dokument izdaje fakultet na kojem je student diplomirao.
 • Mada ne treba računati na tu mogućnost, koordinatori programa su u određenom broju slučajeva voljni da dozvole naknadno dostavljanje određenog dela konkursne dokumentacije. To se pre svega odnosi na diplomu ili uverenje o završenim osnovnim studijama, koje student svakako neće imati u trenutku prijavljivanja ako je na završnoj godini ili je apsolvent, kao i na sertifikate o znanju jezika na kojem se nastava izvodi (najčešće engleski). Ukoliko student u trenutku prijavljivanja ne poseduje sva potrebna dokumenta, treba da kontaktira sa osobom koja je odgovorna za administrativna pitanja na određenom programu (contact person), da izloži svoju situaciju i pita da li može i pod kojim uslovima naknadno da dostavi deo tražene dokumentacije.
   

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu samog zajedničkog programa uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
 • diploma (uverenje o diplomiranju),
 • transkript ocena,
 • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, CAE, CPE).

 

Za više informacija, posetite sajt Fondacije Tempus