Navigacija

Erazmus Mundus master programi

Jedinstveni i specifični, ovi programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome.

Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.

 

Kako izgleda studiranje na jednom zajedničkom master programu?

Ovi programi najčešće traju dve godine i izvode se na najmanje dve, a obično tri različite institucije koje čine konzorcijum programa, od kojih je jedna i koordinator. To za studente praktično znači promenu države i univerziteta najmanje jednom u toku trajanja programa, a obično se svaki semestar izvodi na drugom univerzitetu. Neretko programi nude mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od jednog semestra, te se vrlo često dešava da studenti promene i tri države tokom trajanja programa. Ovi programi se najčešće izvode na engleskom jeziku, iako to nije pravilo.

Konzorcijum podrazumeva skup univerziteta koji su formirali zajednički master program i učestvuju u njegovom izvođenju, a institucija koordinator je univerzitet kojem su u okviru konzorcijuma poverene neke administrativne i menadžerske dužnosti koje nemaju drugi članovi konzorcijuma.

 

Kakva je stipendija i šta je njome obuhvaćeno?

Stipendija za zajedničke master programe podrazumeva već plaćenu školarinu, mesečni iznos stipendije koji student dobija tokom trajanja studija u visini od 1.000 evra, naknadu za troškove prevoza i preseljenja u visini od 1.000 evra po godini studija i zdravstveno osiguranje tokom studija. Za one programe koji su odobreni pre 2019. godine (filter Year of project selection u katalogu) za studente iz Srbije stipendija podrazumeva i nešto viši iznos za troškove prevoza i preseljenja od prethodno navedenog.

 

Kakva se diploma stiče nakon Erazmus Mundus zajedničkog master programa?

Dvostruka/višestruka ili zajednička diploma jeste diploma koju student dobija po završetku studijskog programa. Zajedničku diplomu izdaju najmanje dve visokoškolske ustanove na jednom obrascu.

Pravila programa podrazumevaju da student koji je upisan na neki od zajedničkih studijskih programa mora da studira na najmanje dve institucije, što znači da će po završetku studija dobiti najmanje dvostruku diplomu, a ako je studirao na više od dve institucije – višestruku diplomu.

Razlika između zajedničke i dvostruke/višestruke diplome je ta što je zajednička diploma jedna diploma, potpisana od svih visokoškolskih institucija na kojima je student studirao u okviru zajedničkog programa, a u slučaju dvostruke/višestruke diplome, svaka institucija studentu izdaje posebnu diplomu koju priznaju druge visokoškolske institucije u konzorcijumu.

Dvostruka/višestruka ili zajednička diploma jeste diploma koju student dobija po završetku studijskog programa. Zajedničku diplomu izdaju najmanje dve visokoškolske ustanove na jednom obrascu.

 

Uslovi za prijavu

Za prijavu za stipendiju potrebno je da je student završio ili da završava odgovarajuće osnovne studije koje nose najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima je neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, ali je to uvek naznačeno na sajtu datog master programa. Dodatni uslovi mogu da postoje za svaki program pojedinačno, što treba proveriti na sajtu samog programa.

 

Informisanje i prijavljivanje u četiri koraka

 1. Na spisku od preko 100 programa iz različitih oblasti pronađi one koje tebe zanimaju.
  Spisak je dostupan na sajtu Izvršne agencije (EACEA). Spisak se ažurira jednom godišnje, pred otvaranje konkursnog roka (obično krajem septembra ili u oktobru) tako što se novoodobreni master programi dodaju na spisak, a oni kojima je finansiranje isteklo prestaju da budu njegov deo. Preko kataloga se pristupa sajtu pojedinačnog programa, gde je moguće pronaći sve konkretne informacije o samom programu, načinu konkurisanja i rokovima, kao i podatke kontakt osobe.
 2. Na sajtu svakog pojedinačnog programa proveri sve informacije o programu, potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje.  Budući da je često reč o inderdisciplinarnim programima, kao i da se često prihvataju prijave kandidata različitih obrazovnih profila, na sajtu programa proveri da li se uklapaš u traženi profil.
 3. Ukoliko imaš konkretnih nedoumica ili tvoj slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan u konkursu, slobodno se imejlom obrati kontakt osobi sa institucije koja je koordinator. Njene kontakt podatke možeš pronaći na sajtu samog programa.
 4. Prijavi se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije. Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, s tim što je u određenim slučajevima neophodno dostaviti određena dokumenta poštom.

 

Konkursni rokovi

Svaki program sa liste zajedničkih master programa ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije i neophodno ga je proveriti na sajtu samog programa, ali je on u pravilu jednu školsku godinu unapred. Za većinu pojedinačnih programa rokovi uglavnom počinju u septembru ili oktobru i završavaju se u decembru ili januaru za programe koji će početi na jesen.

 

Kako se dodeljuju stipendije?

Odluku o prihvatanju studenata na neki od Erazmus Mundus zajedničkih master programa donosi konzorcijum programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija, na osnovu rang lista, donosi Evropska komisija. Postoji mogućnost da student koji se prijavio za zajednički master program bude prihvaćen na studijski program, a da pritom ne dobije i Erazmus+ stipendiju.

Svaki student se može prijaviti na najviše tri takva programa u jednom konkursnom roku, a ako bude prihvaćen na više programa, mora se odlučiti za jedan. Ukoliko neko od izabranih kandidata odustane, stipendija se dodeljuje prvom sledećem najbolje rangiranom kandidatu sa rezervne liste.

 

Važne napomene

 • Od studenta se može tražiti i objašnjenje dokumenata koje prilaže – na primer, ako student nije studirao prema bolonjskom sistemu, od njega se može tražiti da priloži dokument koji pokazuje koliko ESPB poena vredi njegova diploma. Takav dokument izdaje fakultet na kojem je student diplomirao.
 • Mada ne treba računati na tu mogućnost, koordinatori programa su u određenom broju slučajeva voljni da dozvole naknadno dostavljanje određenog dela konkursne dokumentacije. To se pre svega odnosi na diplomu ili uverenje o završenim osnovnim studijama, koje student svakako neće imati u trenutku prijavljivanja ako je na završnoj godini ili je apsolvent, kao i na sertifikate o znanju jezika na kojem se nastava izvodi (najčešće engleski). Ukoliko student u trenutku prijavljivanja ne poseduje sva potrebna dokumenta, treba da kontaktira sa osobom koja je odgovorna za administrativna pitanja na određenom programu (mejl adresa dostupna na sajtu programa), da izloži svoju situaciju i pita da li može i pod kojim uslovima naknadno da dostavi deo tražene dokumentacije.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu samog zajedničkog programa uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije, a najčešće tražena dokumenta su:

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
 • diploma (uverenje o diplomiranju),
 • transkript ocena,
 • zvanični sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave na programu (najčešće engleski, traženi nivo B2-C1 i sertifikati: IELTS, TOEFL, ili odgovarajući Kembridž sertifikat).

 

Za više informacija, posetite sajt Fondacije Tempus