Navigacija

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Program nudi mogućnosti razmene studenata i nastavnog osoblja u okvirima mreža (partnerstava) koje formiraju visokoškolske institucije iz zemalja članica CEEPUS-a. Iako su razmene prvenstveno osmišljene za studente i nastavno osoblje sa neke od institucija koje učestvuju u CEEPUS mrežama (mrežna mobilnost), određena kvota postoji i za aplikante koji potiču s institucija izvan tih mreža – tzv. freemoveri.

 

Koliko traje period mobilnosti u CEEPUS programu?

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se student (profesor) prijavljuje. Generalno, CEEPUS studentima omogućava duže boravke, u trajanju od jednog ili dva semestra, radi sticanja ESPB, ali i one kratkoročne, u trajanju do tri meseca, sa ciljem istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. kratkoročne ekskurzije, koje se odnose na boravak na zimskim i letnjim školama, koje traju 6 dana. Nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije Teacher, bez obzira na dužinu boravka.

 

Kakve su stipendije za CEEPUS mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Osnovna merna jedinica u CEEPUS programu jeste tzv. „stipendijski mesec”. Svaka zemlja članica CEEPUS-a pokriva troškove za studente i nastavno osoblje iz inostranstva (tzv. „dolazne” učesnike). Visina stipendije varira od zemlje do zemlje i u skladu je sa ekonomskim mogućnostima te države. Takođe, uz iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima stipendija i o eventualnim pogodnostima smeštaja i ishrane, dostupne su na naslovnoj stranici CEEPUS sajta, u odeljku CEEPUS Member Countries and NCOs.

 

Kako pretražiti CEEPUS mreže i proveriti u kojoj od njih učestvuje određena visokoškolska institucija?

Kanidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za razmenu pretraživanjem CEEPUS mreža na centralnom sajtu programa i zavisno od toga gde žele da borave na razmeni zakljujučuju da li se prijavljuju unutar mreža ili kao freemoveri. Spisak svih CEEPUS mreža po akademskim godinama može se pronaći na sajtu programa, u odeljku Network. Potrebno je najpre izabrati akademsku godinu i državu učesnicu, da bi se pojavio spisak visokoškolskih institucija (npr. univerziteta) iz izabrane države. Klikom na samu instituciju izlistaće se sve mreže u kojima ona učestvuje, a daljim klikom na pojedinačnu mrežu omogućava se uvid u sve njene članice koje međusobno sarađuju, tj. informacija o tome ko tačno u okviru navedenog univerziteta ili više škole učestvuje u datoj mreži (konkretno su to uglavom fakulteti i, najčešće, određeni departmani (smerovi, katedre) u okviru njih).  

 

Vrste i kategorije mobilnosti

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti:

 • mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među odobrenim mrežama za određenu akademsku godinu). CEEPUS podržava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja;
 • mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover-i) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u, pri čemu jedna ili obe ustanove nisu uključene u neku od CEEPUS mreža.

Svaku od dve glavne vrste mobilnosti pojedinac realizuje u jednoj od četiri kategorije, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Studenti mogu da koriste sledeće kategorije mobilnosti:

 • student (student) – namenjena je studentima koji žele da budu uključeni u semestralnu mobilnost, čije je minimalno trajanje tri meseca;
 • kratkoročni student (short-term student) – predviđena je za studente koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad (disertaciju) u trajanju od najduže tri meseca;
 • kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti (poput CEEPUS letnje škole ili zimske škole koja se uvek realizuje u okviru neke od spotojećih CEEPUS mreža); nastavno osoblje koje učestvuje u letnjoj školi u funkciji predavača uvek se prijavljuje za kategoriju teacher.

Za nastavno osoblje uvek je predviđena ista kategorija mobilnosti, bez obzira na to da li je reč o nastavnim aktivnostima na letnjim školama ili, na primer, jednomesečnom boravku (poput gostujućih predavanja na partnerskoj instituciji):

 • nastavno osoblje (teacher) – za tu vrstu mobilnosti prijavljuje se nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada na ustanovi-domaćinu, kao i radi razvijanja saradnje među visokoškolskim institucijama; ona traje najmanje pet, a u slučaju kratke grupne mobilnosti – tri dana.

 

Uslovi za prijavu

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

 • aplikant je student ili zaposleni na instituciji koja je deo mreže u okviru koje bi se realizovala mobilnost;
 • student mora da ima završena najmanje dva semestra studija u trenutku realizacije mobilnosti;
 • nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. Ako student nije državljanin jedne od zemalja-članica programa, a redovni je student u državi-članici CEEPUS-a, treba da priloži potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document). I za zaposlene na CEEPUS partnerskoj instituciji koji nemaju državljanstvo države-članice CEEPUS-a postoje dodatni kriterijumi za prijavu (za više informacija, videti pitanje br. 5, odeljak Applying for a CEEPUS grant). 

Formalni uslovi za freemover mobilnosti su:

 • student mora da ima završena najmanje dva semestra studija u trenutku realizacije mobilnosti;
 • student mora da pribavi prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od matične ustanove (Freemover Letter of Recommendation) na odgovarajućim obrascima dostupnim na sajtu www.ceepus.info;
 • nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • nastavno osoblje mora da pribavi prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter Teacher)
 • već pomenuti uslov državljanstva.

 

Način prijave

Prijavljuje se isključivo putem CEEPUS onlajn sistema, gde se treba registrovati i ispuniti i kompletirati elektronsku prijavu. U slučaju mrežne mobilnosti, ne prilažu se nikakva dodatna dokumenta, dok se za freemover mobilnosti elektronskoj prijavi pridodaju i dokumenta opisana u odeljku o formalnim uslovima. 

 

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka – za studente

 1. Pretraži mreže na CEEPUS platformi i pronađi željenu instituciju-domaćina.
  Ukoliko pronađeš mrežu u kojoj učestvuju i institucija na kojoj studiraš u Srbiji (npr. fakultet ili čak smer, katedra/departman) i institucija na kojoj želiš da boraviš na mobilnosti, prijavu ćeš podneti kao mrežnu, tj. network mobility. Za više informacija o mogućnostima za mobilnost unutar mreža (npr. predviđenu kvotu za mobilnost) možeš se obratiti i lokalnoj kontakt osobi za tu mrežu. čiji su kontakt podaci navedeni unutar svake mreže. Ukoliko pronađeš mrežu u kojoj se nalazi ustanova na koju želiš da odeš, ali ne i tvoja matična institucija u Srbiji, prijavu ćeš podneti kao freemover. Pre ispunjavanja prijave, ako apliciraš kao freemover, treba da pribaviš tri dodatna dokumenta koja ćeš pridodati svojoj elektronskoj prijavi - prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Freemover Letter of Recommendation). Pomenute obrasce dokumenata mooguće je pronaći na platformi www.ceepus.info prilikom logovanja i/ili u okviru FAQ odeljka.
 2. Ispuni i pošalji elektronsku prijavu.
  Ukoliko već nemaš svoj nalog, potrebno je da se registruješ na www.ceepus.info i zatim uloguješ na platformu, nakon čega treba da odabereš stavku Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreće se odabirom ikonice Action, a nakon toga sledi dalja uputstva na platformi. Ako se prijavljuješ kao freemover, prilikom ispunjavanja i slanja prijave priložićeš i potrebnu dokumentaciju. Jedino u slučaju apliciranja za Austriju dokumenta za freemover prijave se u aplikaciju prilažu naknadno (nakon slanja aplikacije i po dobijanju obaveštenja o Nacionalne CEEPUS kancelarije te zemlje o prolasku u uži krug). Status svoje prijave ćeš moći da u svakom trenutku pratiš logovanjem u CEEPUS sistem.
 3. Elektronskom poštom ćeš nakon određenog perioda dobiti obaveštenje o tome da li ti je stipendija odobrena ili odbijena.  U slučaju da imaš dodatnih pitanja u vezi sa obuhvatom stipendije ili logističkim aspektima boravka, uvek se možeš javiti Nacionalnoj CEEPUS kancelariji zemlje domaćina koja je zadužena za sve dolazne studente - kontakti svih CEEPUS kancelarija nalaze sa na ceepus.info sajtu.

Proces prijave za nastavno osoblje istovetan je iznad navedenim koracima za studente. Malu razliku predstavlja jedino dokumentacija za freemover nastavno osoblje u odnosu na studente - profesori pribavljaju samo prihvatno pismo od institucije prijema (tzv. Teacher Letter  - Freemover Letter of Acceptance by host institution), ne i pisma preporuke.

Konkursni rokovi

Za mrežne mobilnosti, elektronsku prijavu treba ispuniti do 15. juna za zimski, odnosno do 31. oktobra za letnji semestar.

Za mobilnosti freemover-a, elektronsku prijavu treba ispuniti od 1. jula do 30. novembra. Budući da se freemover mobilnosti odobravaju s ciljem korišćenja tzv. preostalih stipendijskih meseci nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, freemover prijave se uglavnom odobravaju za letnji semestar u većini zemalja članica CEEPUS-a.