Navigacija

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Program nudi mogućnosti razmene studenata i nastavnog osoblja u okvirima mreža (partnerstava) koje formiraju visokoškolske institucije iz zemalja članica CEEPUS-a. Iako su razmene prvenstveno osmišljene za studente i nastavno osoblje sa neke od institucija koje učestvuju u CEEPUS mrežama (mrežna mobilnost), određena kvota postoji i za aplikante koji potiču s institucija izvan tih mreža – tzv. freemoveri.

 

Koliko traje period mobilnosti u CEEPUS programu?

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se student (profesor) prijavljuje. Generalno, CEEPUS studentima omogućava duže boravke, u trajanju od jednog ili dva semestra, radi sticanja bodova, ali i one kratkoročne, u trajanju do tri meseca, sa ciljem istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. kratkoročne ekskurzije, koje se odnose na boravak na zimskim i letnjim školama.

 

Kakve su stipendije za CEEPUS mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Osnovna merna jedinica u CEEPUS programu jeste tzv. „stipendijski mesec”. Svaka zemlja članica CEEPUS-a pokriva troškove za studente i nastavno osoblje iz inostranstva (tzv. „dolazne” učesnike). Visina stipendije varira od zemlje do zemlje i u skladu je sa ekonomskim mogućnostima te države. Takođe, uz iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima stipendija i o eventualnim pogodnostima smeštaja i ishrane, dostupne su na CEEPUS info sajtu, u odeljku CEEPUS Member Countries and NCOs.

 

Kako pretražiti CEEPUS mreže i proveriti u kojoj od njih učestvuje određena visokoškolska institucija?

Spisak postojećih mreža po akademskim godinama može se pronaći na CEEPUS info sajtu, u odeljku Network. Odabirom akademske godine i države-učesnice u programu, pojavljuje se spisak visokoškolskih institucija (univerziteta i viših škola) iz izabrane države. Klikom na samu instituciju izlistaće se sve mreže u kojima ona učestvuje, a daljim klikom na pojedinačnu mrežu omogućava se uvid u opis same mreže i podaci o njenom koordinatoru i partnerima. Takođe, u tom opisu nalazi se i informacija o tome ko tačno u okviru navedenog univerziteta ili više škole učestvuje u toj mreži (konkretno su to uglavom fakulteti i, najčešće, određeni departmani (smerovi, katedre) u okviru njih).  

 

Vrste i kategorije mobilnosti

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti:

 • mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među odobrenim mrežama za određenu akademsku godinu). CEEPUS podržava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja;
 • mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover-i) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u, pri čemu jedna ili obe ustanove nisu uključene u neku od CEEPUS mreža.

Svaku od dve glavne vrste mobilnosti pojedinac realizuje u jednoj od četiri kategorije, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Studenti mogu da koriste sledeće kategorije mobilnosti:

 • student (student) – namenjena je studentima koji žele da budu uključeni u semestralnu mobilnost, čije je minimalno trajanje tri meseca;
 • kratkoročni student (short-term student) – predviđena je za studente koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad (disertaciju) u trajanju od najduže tri meseca;
 • kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti (poput letnje škole); nastavno osoblje koje učestvuje u letnjoj školi u funkciji predavača uvek se prijavljuje za kategoriju teacher.

Za nastavno osoblje uvek je predviđena ista kategorija mobilnosti, bez obzira na to da li je reč o nastavnim aktivnostima na letnjim školama ili, na primer, jednomesečnom boravku (poput gostujućih predavanja na partnerskoj instituciji):

 • nastavno osoblje (teacher) – za tu vrstu mobilnosti prijavljuje se nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada na ustanovi-domaćinu, kao i radi razvijanja saradnje među visokoškolskim institucijama; ona traje najmanje pet, a u slučaju kratke grupne mobilnosti – tri dana.

 

Uslovi za prijavu

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

 • aplikant je student ili zaposleni na instituciji koja je deo mreže u okviru koje bi se realizovala mobilnost;
 • student mora da ima završena najmanje dva semestra na tekućem nivou studija;
 • nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. Ako student nije državljanin jedne od zemalja-članica programa, a redovni je student u državi-članici CEEPUS-a, treba da priloži potvrdu o akademskom statusu (Equal Status Document). I za zaposlene na CEEPUS partnerskoj instituciji koji nemaju državljanstvo države-članice CEEPUS-a postoje dodatni kriterijumi za prijavu (za više informacija, videti pitanje br. 5, odeljak Applying for a CEEPUS grant). 

Formalni uslovi za freemover mobilnosti su:

 • student mora da ima završena najmanje dva semestra na tekućem nivou studija;
 • student mora da pribavi prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od matične ustanove (Freemover Letter of Recommendation);
 • nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji-domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • već pomenuti uslov državljanstva (poslednja tačka).

 

Način prijave

Prijavljuje se isključivo putem CEEPUS onlajn sistema, gde se treba registrovati i ispuniti elektronsku prijavu.

 

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka – za studente

 1. Informacije o dostupnim mrežama za mobilnost potraži na sajtu CEEPUS-a.
  Ukoliko pronađeš odgovarajući mrežu putem koje bi išao/la na mobilnost i u njoj učestvuje tvoja institucija (katedra/smer, fakultet...), treba da se obratiš lokalnoj kontakt osobi za CEEPUS na tvojoj instituciji, koja ti može reći osnovne informacije o mogućnostima mobilnosti u mreži za koju si zainteresovan/a. Ako u mreži putem koje želiš da realizuješ mobilnost ne učestvuje tvoja institucija (katedra/smer, fakultet...), možeš da se prijaviš kao freemover.
 2. Popuni onlajn prijavu.
  Prijavu ćeš ispuniti registrovanjem na CEEPUS sistem i praćenjem stavke Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreni pritiskom na ikonu Action, a nakon toga sledi dalja uputstva. VAŽNO: Ukoliko si student i prijavljuješ se kao freemover, pre nego što ispuniš prijavu treba da pribaviš prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Freemover Letter of Recommendation). Formulare za ta dokumenta pronaći ćeš na sajtu CEEPUS-a i njihove popunjene i skenirane verzije priložićeš prilikom popunjavanja onlajn prijave. U ovoj proceduri izuzetak je Austrija – prilikom prijave za freemover mobilnost u toj zemlji, pomenuta dokumenta se prilažu tek nakon što dobiješ obaveštenje da si prošao/la u uži krug kandidata, tako da ćeš u prvoj fazi poslati prijavu bez tih dodatnih dokumenata.
 3. Elektronskom poštom ćeš nakon određenog perioda dobiti obaveštenje o tome da li ti je stipendija odobrena ili odbijena.

 

Konkursni rokovi

Za mrežne mobilnosti, elektronsku prijavu treba ispuniti do 15. juna za zimski, odnosno do 31. oktobra za letnji semestar.

Za mobilnosti freemover-a, elektronsku prijavu treba ispuniti od 1. jula do 30. novembra. Budući da se freemover mobilnosti odobravaju s ciljem korišćenja tzv. preostalih stipendijskih meseci nakon dva prijavna roka za mrežne mobilnosti, freemover prijave se uglavnom odobravaju za letnji semestar u većini zemalja članica CEEPUS-a.