Navigacija

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i nastavnog osoblja čije je sedište u Beču, u Austriji. Program nudi mogućnosti razmene studenata i nastavnog osoblja u okvirima mreža (partnerstava) koje formiraju visokoškolske ustanova iz 15 zemalja članica CEEPUS-a, a pored Srbije to su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija. Iako su razmene prvenstveno namenjene studentima i nastavnom osoblju sa ustanova koje učestvuju u CEEPUS mrežama (mrežna mobilnost), određena kvota može biti predviđena i za freemover kandidate, odnosno za kandidate sa visokoškolskih ustanova izvan mreža.

 

Koliko traje mobilnost u CEEPUS programu?

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od kategorije kandidata (student/predavač), kao i kategorije mobilnosti za koju se kandidat prijavljuje. U zavisnosti od akademske svrhe boravka, studenti kroz CEEPUS program mogu odabrati duže boravke radi sticanja ESPB, koji mogu trajati jedan ili dva semestra, kratkoročne boravke u svrhu sprovođenja istraživanja u cilju pisanja master ili doktorske teze, koji traju do tri meseca, ili učestvovati u tzv. kratkoročnim ekskurzijama, koje se odnose na boravak na letnjim i zimskim CEEPUS školama a koje traju do 6 dana. Nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije Teacher a trajanje mobilnosti nastavnog osoblja je do mesec dana.

 

Šta je sve obuhvaćeno CEEPUS stipendijama?

Svaka zemlja članica programa stipendira dolazne mobilnosti, odnosno dodeljuje stipendije kandidatima iz drugih CEEPUS zemalja, koji mobilnost realizuju u toj konkretnoj državi. Iz tog razloga i obuhvat stipendije se može razlikovati od zemlje do zemlje, u skladu sa ekonomskim i drugim mogućnostima svake države. Osim novčanog iznosa, koji je obavezni deo, stipendija u nekim zemljama obuhvata smeštaj i ishranu u studentskom domu. Detaljnije informacije o visini i obuhvatu CEEPUS stipendije u svakoj zemlji, viznom režimu za ulazak i boravak u zemlji, kao i smeštaju, dostupne su na centralnom sajtu CEEPUS programa na stranici CONTACT.

 

Kako se pretražuju mogućnosti za mobilnost kroz CEEPUS program?

Kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za razmenu pretraživanjem CEEPUS mreža na centralnom sajtu CEEPUS programa. U zavisnosti od toga gde žele da borave na razmeni, zaključuju da li se prijavljuju unutar mreža ili kao freemover kandidati. Pretraga odobrenih mreža za željenu akademsku godinu na sajtu programa sprovodi se pomoću opcije Find a Network. Moguće je pretraživati mreže prema univerzitetima koji u njima učestvuju (opcija By University), ili prema tematskim oblastima u okviru kojih se mreže sprovode (By Network). Ukoliko se odabere opcija pretrage prema univerzitetima, potrebno je odabrati akademsku godinu, državu, a potom i matični univerzitet, nakon čega se prikazuje lista svih mreža u kojima učestvuje data ustanova (univerzitet), tj. njen deo (fakultet, visoka škola, smer, departman i sl). Na osnovu samog naziva mreže, kandidati mogu da zaključe kojom tematskom oblašću se mreža bavi, i na taj način kandidati mogu pretraživati one mreže za koje zaključe da bi mogle biti u njihovoj oblasti interesovanja.  

 

Koje su vrste i kategorije mobilnosti dostupne kandidatima u CEEPUS programu?

Prijavljivanje za mobilnost u okviru CEEPUS programa se obavezno realizuje putem zvanične platforme programa www.ceepus.info. Prilikom apliciranja kandidat treba da odabere vrstu i kategoriju svoje mobilnosti. 

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti:

 • mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža za konkretnu akademsku godinu. Student/profesor bira mrežnu mobilnost kada i njegova matična ustanova i ustanova na kojoj će se mobilnost realizovati (ustanova domaćin) učestvuju u radu iste mreže;
 • Mobilnost izvan CEEPUS mreža (freemover) – odnosi se na svaku mobilnost između visokoškolskih ustanova koje imaju pravo učešća u CEEPUS-u a u situaciji kada pojedinačna matična ustanova (npr. određeni fakultet, smer, departman…) ne pripada istoj mreži kao i željena ustanova domaćin.

Na osnovu akademske svrhe boravka, studenti se mogu prijaviti na mobilnost u okviru neke od sledećih kategorija:

 • student (student) – namenjena je studentima koji žele da budu uključeni u semestralnu mobilnost, u cilju sticanja ESPB; minimalno trajanje ove mobilnosti tri meseca a maksimalno dva semestra;
 • kratkoročni student (short-term student) – namenjena je studentima koji žele da sprovedu istraživanje za završni rad/disertaciju; ova mobilnost može da traje do tri meseca a najmanje 7 dana;
 • kraće ekskurzije (short-term excursion) – namenjene su učesnicima kratke grupne mobilnosti (poput CEEPUS letnje ili zimske škole koja se uvek realizuje u okviru neke od postojećih CEEPUS mreža) a trajanje ove kategorije mobilnosti je od 3 do 6 dana.

Nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije Teacher.

 • nastavno osoblje (teacher) – ima obavezu sprovođenja predavačkih ili mentorskih aktivnosti na ustanovi domaćinu; ova mobilnost traje najmanje pet radnih dana osim u slučaju kratke grupne mobilnosti (u okviru CEEPUS zimskih ili letnjih škola) kada može trajati i tri dana.

 

Koji su uslovi za prijavu?

Pravo učešća u CEEPUS programu u ovom trenutku imaju studenti i nastavno osoblje s državnih visokoškolskih ustanova Republike Srbije.

Formalni uslovi za učešće u mrežnoj mobilnosti su:

 • Kandidat je student ili član nastavnog osoblja na ustanovi koja je deo mreže u okviru koje bi se realizovala mobilnost;
 • Student mora da ima završena najmanje dva semestra studija u trenutku realizacije mobilnosti;
 • Nastavno osoblje ima obavezu predavačkog ili mentorskog rada u zemlji domaćinu od najmanje šest nastavnih sati za svakih pet radnih dana;
 • Kandidati moraju imati državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a ili status redovnog studenta u jednoj od zemalja članica CEEPUS-a. U slučaju da student nije državljanin jedne od zemalja članica programa, a redovni je student u nekoj CEEPUS državi na visokoškolskoj ustanovi koja ima pravo učešća u programu, treba da priloži potvrdu o akademskom statusu (Proof of Equal Status).

Članovi nastavnog osoblja koji ne poseduju državljanstvo neke od zemalja članica CEEPUS-a takođe mogu učestvovati u CEEPUS razmeni ali moraju biti stalno zaposleni u visokoškolskoj ustanovi koja ima pravo učešća u programu u nekoj od CEEPUS država učesnica programa.

Formalni uslovi za učešće u freemover mobilnosti

Imajući u vidu da mreže predstavljaju okosnicu CEEPUS programa, a da freemover mobilnosti predstavljaju dodatnu mogućnost koju program pruža kandidatima čije ustanove ne učestvuju u radu mreža, freemover kandidati moraju ispuniti sve uslove koji važe za mrežne kandidate ali i uz prijavu priložiti dodatna dokumenta:

 • Student mora da priloži overeno prihvatno pismo od ustanove domaćina (CEEPUS: Letter of Acceptance — Student) i dva pisma preporuke od matične ustanove (CEEPUS: Letter of Recommendation — Student);
 • Nastavno osoblje mora da priloži overeno prihvatno pismo od institucije domaćina (CEEPUS: Letter of Acceptance —Teacher).
 • Ova dokumenta kandidati podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na stranici Downloads na sajtu www.ceepus.info.

 

Na koji način se podnose prijave?

Sve prijave se vrše isključivo na centralnoj CEEPUS platformi. Potrebno je da se kandidati registruju i da registruju svoj nalog a nakon toga pokrenu i ispune elektronsku prijavu. U slučaju mrežnih mobilnosti, kandidati ne prilažu dodatna dokumenta, dok se za freemover mobilnosti u elektronskoj prijavi moraju dodati i dokumenta opisana u odeljku o formalnim uslovima.

 

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka – za studente

 1. Pretraži mreže na CEEPUS platformi i pronađi željenu ustanovu-domaćina.
  Ukoliko pronađeš mrežu u kojoj učestvuju i ustanova na kojoj studiraš u Srbiji (npr. fakultet ili čak smer, katedra/departman) i ustanova na kojoj želiš da boraviš na mobilnosti, prijavu ćeš podneti kao mrežnu, tj. network mobility. Ukoliko ti je potrebno više informacija o mogućnostima za mobilnost unutar mreža (npr. o predviđenoj kvoti za mobilnost) možeš se obratiti i lokalnoj CEEPUS kontakt u svojoj visokoškolskoj ustanovi ili osobi u visokoškolskoj ustanovi u kojoj želiš da realizuješ mobilnost. I-mejlovi svih lokalnih kontakt osoba na visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u nekoj mreži prikazuju se na stranici FIND na CEEPUS sajtu kada odabereš konkretnu mrežu koja te zanima. Ukoliko pronađeš mrežu u kojoj se nalazi ustanova na koju želiš da odeš, ali ne i tvoja matična institucija u Srbiji, prijavu ćeš podneti kao freemover kandidat. Pre ispunjavanja prijave, ako apliciraš kao freemover, potrebno je da pribaviš tri dodatna dokumenta koja ćeš pridodati svojoj elektronskoj prijavi - prihvatno pismo od ustanove prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od svoje matične ustanove (Freemover Letter of Recommendation). Pomenute obrasce dokumenata mooguće je pronaći na dnu početne stranice CEEPUS programa, klikom na opciju Downloads.
 2. Ispuni i pošalji elektronsku prijavu.
  Ukoliko već nemaš svoj nalog, potrebno je da se registruješ na www.ceepus.info klikom na MY CEEPUS i uneseš tražene informacije. Kada se uloguješ na platformu, proces prijavljivanja pokrećeš tako što klikneš na Create new application a na narednoj stranici je potrebno da odabereš da li se prijavljuješ kao mrežni ili freemover kandidat. Nakon toga je potrebno da pratiš dalje korake kroz koje te vodi CEEPUS Mobility Wizzard, kako bi popunio/la i poslao/la prijavu za CEEPUS mobilnost. Obrati pažnju da prijavu pošalješ klikom na dugme Submit.  Ako se prijavljuješ kao freemover, prilikom ispunjavanja i slanja prijave, potrebno je da priložiš i dodatnu dokumentaciju. Jedino u slučaju apliciranja za Austriju, dokumenta za freemover prijave se u aplikaciju prilažu naknadno (nakon slanja aplikacije i po dobijanju obaveštenja od Nacionalne CEEPUS kancelarije te zemlje o prolasku u uži krug). Status svoje prijave ćeš moći da u svakom trenutku pratiš logovanjem u CEEPUS sistem. 
 3. Nakon određenog perioda, elektronskom poštom ćeš dobiti obaveštenje o tome da li ti je stipendija odobrena ili odbijena.  Ukoliko imaš dodatnih pitanja u vezi sa obuhvatom stipendije ili organizacionim aspektima boravka, uvek se možeš javiti Nacionalnoj CEEPUS kancelariji zemlje domaćina koja je zadužena za sve dolazne studente. Kada se uloguješ na svoj nalog, odmah su ti dostupne i informacije o pravilima CEEPUS programa, tvojim obavezama kao kandidata tokom mobilnosti kao i informacije o kontaktima NCK.

Proces prijave za nastavno osoblje istovetan je iznad navedenim koracima za studente. Malu razliku predstavlja jedino dokumentacija za freemover nastavno osoblje u odnosu na studente - profesori pribavljaju samo prihvatno pismo od institucije prijema (tzv. Teacher Letter  - Freemover Letter of Acceptance by host institution), ne i pisma preporuke.

 

Koji su konkursni rokovi?

U slučaju prijavljivanja za mrežne mobilnosti, elektronsku prijavu treba poslati do 15. juna za razmene koje će se realizovati tokom zimskog, odnosno do 31. oktobra za boravke koji će se realizovati tokom letnjeg semestra. Konkursni rok se najčešće otvara početkom maja, o čemu su kandidati obavešteni putem sajta programa.

Konkursni rok za freemover mobilnosti je otvoren od 1. jula do 30. novembra. Imajući u vidu da se freemover razmene uobičajeno odobravaju od prethodno neiskorišćene kvote od mrežnih razmena nakon dva navedena prijavna roka, freemover prijave se često odobravaju za boravke tokom letnjeg semestra u većini CEEPUS zemalja.