Navigacija

Vrste visokoobrazovnih ustanova

U Srbiji postoje četiri vrste visokoobrazovnih ustanova:

  • univerziteti,
  • visoke škole strukovnih studija,
  • visoke škole i
  • akademije strukovnih studija. 


U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, univerzitet je nezavisna ustanova visokog obrazovanja koja može da sprovodi akademske i/ili stručne/strukovne studijske programe na sva tri studijska stepena. Fakulteti i akademije umetnosti su sastavni delovi univerziteta koji ne mogu raditi nezavisno od univerziteta, pri čemu imaju status zasebnih pravnih subjekata. I fakulteti i akademije umetnosti mogu sprovoditi akademske i/ili stručne/strukovne studijske programe na sva tri studijska stepena.


Visoka škola akademskih studija je nezavisna visokoobrazovna ustanova koja može da organizuje i sprovodi samo studijske programe prvog i drugog ciklusa (osnovne i master akademske studije). 

Visoka škola strukovnih studija je nezavisna visokoobrazovna ustanova koja može da organizuje studijske programe prvog i drugog ciklusa (osnovne strukovne studije, master strukovne studije i specijalističke strukovne studije). 

Akademija strukovnih studija je ustanova koja integriše nekoliko visokih škola strukovnih studija.