Navigacija

Erazmus+

Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije namenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktično nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija učestvovala – Tempus, Program za celoživotno učenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmena i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa visokoškolskih institucija iz Srbije u programske zemlje (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska). Konkretno, od početka trajanja programa pa zaključno sa konkursnim rokom 2018. godine, odobreno je ukupno 3610 odlaznih mobilnosti namenjenih studentima, kao i 3303 odlazne mobilnosti namenjene osoblju visokoškolskih ustanova u Srbiji. Pored navedenih projekata, počev od akademske 2019/2020. godine, u okviru ključne aktivnosti 1 (KA1) Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz Srbije mogu učestvovati i u projektima kreditne mobilnosti koje omogućavaju razmene i mobilnosti sa drugim, tzv. partnerskim zemljama Erazmus+ programa (među koje spadaju druge zemlje Evrope, ali i vanevropske zemlje).

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost, a isto u okviru ključne aktivnosti 1, Erazmus+ podrazumeva i Erazmus Mundus zajedničke master programe, koji su nastali u okviru prethodnog programa Erazmus Mundus, i koji omogućavaju studiranje i sticanje master diploma na evropskim univerzitetima. Od 2014. do 2017. godine, ukupno 93 studenta iz Srbije je dobilo stipendije za studiranje na ovim master programima.