Navigacija

Akreditacija

Sve ustanove visokog obrazovanja moraju biti akreditovane.

Nacionalno akreditaciono telo 

Za potrebe akreditacije, ocenjivanja kvaliteta ustanova visokog obrazovanja i njihovih jedinica i  ocenjivanja studijskih programa, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ustanovljeno je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju

NAT redovno objavljuje odluke o akreditaciji, a na svom sajtu redovno ažurira i Vodič za studente u kome su predstavljene informacije o akreditaciji visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa.

Ustanove i programi akreditovani od strane NSVO

Ustanove čije su prijave za akreditaciju visokoškolskih ustanova ili studijskih programa odbijene od strane NAT-a, mogu uputiti žalbu Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje (NSVO) i mogu biti akreditovane od strane NSVO, u skladu sa nadležnostima Saveta. Navedene ustanove i studijski programi su u bazi obrazovnih mogućnosti posebno označene i informacija o tome da su akreditovane u žalbenom postupku od strane NSVO je navedena.

 

Akreditacija jedinica van sedišta i jedinica van svojstva pravnog lica

Takođe, u slučaju da se određeni studijski program sprovodi u jedinici ustanove van sedišta ustanove, potrebno je proveriti da li je data jedinica akreditovana za sprovođenje navedenog programa. Sve jedinice koje nemaju status posebnog pravnog lica i kao takve imaju akreditaciju matične ustanove su navedene u NAT Vodiču za studente, kao i u bazi obrazovnih mogućnosti Obrazovanje. U suprotnom, vrlo verovatno se radi o neakreditovanim ustanovama i/ili neakreditovanim studijskim programima.

Informacije o akreditaciji u bazi Obrazovanje

U bazi obrazovnih mogućnosti "Obrazovanje" predstavljeni su samo akreditovani programi akreditovanih visokoškolskih ustanova. Na stranicama svakog programa i/ili ustanove je navedena godina poslednje akreditacije, kao i informacije o godinama akreditacije u prethodnim ciklusima (za programe koji su akreditovani i u prethodnim ciklusima akreditacije).