Navigacija

Akreditacija

Sve ustanove visokog obrazovanja moraju biti akreditovane.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK)

Za potrebe akreditacije, ocenjivanja kvaliteta ustanova visokog obrazovanja i njihovih jedinica i  ocenjivanja studijskih programa, nacionalni savet je uspostavio posebno radno telo pod nazivom Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.

KAPK redovno objavljuje odluke o akreditaciji, a na svom sajtu redovno ažurira i Vodič za studente u kome su predstavljene informacije o akreditaciji visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa.

Ustanove i programi akreditovani od strane NSVO

Ustanove čije su prijave za akreditaciju visokoškolskih ustanova ili studijskih programa odbijene od strane KAPK-a, mogu uputiti žalbu Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje (NSVO) i mogu biti akreditovane od strane NSVO, u skladu sa nadležnostima Saveta. Navedene ustanove i studijski programi su u bazi obrazovnih mogućnosti posebno označene i informacija o tome da su akreditovane u žalbenom postupku od strane NSVO je navedena.

Akreditacija se ponavlja svakih 5 godina

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa ponavlja se svakih 5 godina. Stoga svaki zainteresovani pojedinac koji želi da upiše određeni studijski program treba da proveri kada je poslednji put izvšena akreditacija navedenog programa, kao i ustanove na kojoj se taj program izvodi.

Akreditacija jedinica van sedišta i jedinica van svojstva pravnog lica

Takođe, u slučaju da se određeni studijski program sprovodi u jedinici ustanove van sedišta ustanove, potrebno je proveriti da li je data jedinica akreditovana za sprovođenje navedenog programa. Sve jedinice koje nemaju status posebnog pravnog lica i kao takve imaju akreditaciju matične ustanove su navedene u KAPK Vodiču za studente, kao i u bazi obrazovnih mogućnosti Obrazovanje. U suprotnom, vrlo verovatno se radi o neakreditovanim ustanovama i/ili neakreditovanim studijskim programima.

Informacije o akreditaciji u bazi Obrazovanje

U bazi obrazovnih mogućnosti "Obrazovanje" predstavljeni su samo akreditovani programi akreditovanih visokoškolskih ustanova. Na stranicama svakog programa i/ili ustanove je navedena godina poslednje akreditacije, kao i informacije o godinama akreditacije u prethodnim ciklusima (za programe koji su akreditovani i u prethodnim ciklusima akreditacije).