Navigacija

Ministarstvo i nadležna tela

U Srbiji, Ministarstvo prosvete snosi potpunu odgovornost za razvoj i sprovođenje politike obrazovanja.

Na osnovu člana 17. Zakona o ministarstvima (2022), „Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.”

Nacionalni prosvetni savet i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koje imenuje Skupština, odnosno Vlada Republike Srbije, pružaju podršku promociji i razvoju obrazovanja. Ta tela imaju nacionalni značaj i oni osmišljavaju, prate i koordiniraju razvoj obrazovanja i obuke, i prate i koordiniraju interese i potrebe svih socijalnih partnera.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje odgovoran je za obezbeđivanje razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja osnovala je Vlada sa ciljem da evaluira obrazovanje i daje preporuke za obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja osnovala je Republika Srbija sa ciljem da prati, osigurava i unapređuje kvalitet i razvoj obrazovnog sistema, za potrebe obavljanja razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) ustanovljeno je za potrebe akreditacije, ocenjivanja kvaliteta ustanova visokog obrazovanja i njihovih jedinica, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. NAT redovno objavljuje odluke o akreditaciji, a na svom sajtu redovno ažurira i Vodič za studente u kome su predstavljene informacije o akreditaciji visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa.

Agencija za kvalifikacije obavlja poslove obezbeđivanja kvaliteta i pružanja stručne podrške Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, sektorskim većima i drugim nadležnim organizacijama za razvoj i implementaciju nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije. U okviru Agencije funkcioniše i ENIC/NARIC centar koji sprovodi postupak priznavanja stranih školskih isprava, i to stranih školskih isprava osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava. O priznavanju diploma u svrhu nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji (na studijama drugog i trećeg stepena) odlučuju odnosne ustanove.

Upravljanje na nivou ustanova

Upravno telo u školi je školski odbor, a u predškolskoj ustanovi to je upravni odbor. Imenuje se na lokalnom nivou i sastoji se od predstavnika zaposlenih, roditelja i lokalne samouprave. Upravno telo ima sledeće odgovornosti: usvaja statut, opšte akte, program obrazovanja (predškolski, školski i pedagoški rad) i planske dokumente, uključujući finansijski plan i plan stručnog usavršavanja; razmatra i usvaja izveštaje o njihovoj realizaciji, o poslovanju, o evaluaciji i samovrednovanju, o ekskurzijama i izletima; objavljuje konkurse i imenuje direktora; prati poštovanje opštih principa obrazovanja, ostvarenje propisanih ciljeva obrazovanja i standarda postignuća; razmatra i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i sprovođenje vaspitno-obrazovnog rada; odlučuje o žalbama ili pritužbama pokrenutim protiv odluke direktora ustanove.

Direktor škole ili predškolske ustanove odgovoran je za zakonitost rada i uspešno poslovanje. Bira ga/je upravni odbor na osnovu konkursa, nakon dostavljenog mišljenja vaspitnog i obrazovnog saveta, saveta nastavnika ili pedagoškog i saveta nastavnika, kojem prisustvuju svi zaposleni koji glasaju za kandidate tajnim glasanjem. Ministar daje saglasnost na odluku upravnog tela o izabranom kandidatu. Direktor je odgovoran za upravno telo, a ministar za njegov/njen rad.

Institucije visokog obrazovanja vode saveti visokoškolskih ustanova i upravni organi koje ti saveti biraju. Izvršni funkcioner univerziteta je rektor, fakulteta - dekan, visoke škole i visoke škole strukovnih studija - direktor.

Rektor se bira u skladu sa obimnim demokratskim procedurama na osnovu statuta univerziteta. Kandidate za rektora, dekana i direktora visoke škole predlaže stručno telo - Senat, a bira ih savet visokoškolske ustanove.

 

 

Izvor informacija: opis obrazovnog sistema Srbije je preuzet sa sajta Eurydice mreže i adaptiran uz odobrenje Eurydice Srbija.